Vedtægter for foreningen Playonkids

 • §1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Playonkids, forkortet PoK.       

Foreningens hjemsted: Stubmøllevej 31,2tv ,2450 KBH. SV, Københavns Kommune.

 • §2. Formål

Foreningens formål er, at skabe gode oplevelser for børn i storbyerne i Danmark gennem de bedst mulige rammer.

Vi arbejder for at forbedre børn og forældres netværk og skabe bedre rammer for leg og kreativitet samt eksponere forældre for de mange aktiviteter der foregår i deres nærområde. Skabe mere kvalitet for forældre og børn gennem aktiv læring, leg og musik. De vigtige områder vi arbejder med er “netværk, sundhed, inklusion”.

Som et led af dette, vil foreningen skabe events for børn i byens rum, med henblik på at styrke og motivere børn og forældre til efterfølgende at bruge byens mange arealer til leg og samvær.

PoKs events vil have fokus på mangfoldighed, inter- og proaktivitet, læring, sociale kompetencer, kultur og musik.

PoK vil være med til at give børn den bedste start på livet ved læren om ovenstående fokuspunkter, hvilket senere hen i livet vil have bidraget til at udruste børnene til mødet med fremmed kultur samt at være initiativtagere og dannede.

 • §3. Medlemskreds

Som medlemmer optages de, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller gennem indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Medlemskabet er først gyldigt ved første kontingentindbetaling.

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal. Henvendelsen skal ske skriftligt.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kvartal/halvår/regnskabsår.

 • §4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved e-mail til medlemmerne/ved annoncering gennem de sociale medier.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og evt. 2 suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/pointmetoden/prioriteringsmetoden.

 • §5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 • §6. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling, består af tre personer samt to suppleanter, i en toårig periode. Formand, kasserer, næstformand og to suppleanter. Når bestyrelsen er dannet kan der kun ske omrokering inde for bestyrelsen efter den toårige periode er udløbet. Hvis formanden, næstformanden eller kassereren vil stoppe deres aktiviteter i foreningen, kan de til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling under de gældende regler og opsige deres stilling med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af ny formand eller kasserer skal § 6 tages op til ny afstemning i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Til bestyrelsen kan kun vælges personer over 18 år.

 • §7. Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og næstformanden. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.

Formanden og kassereren har fuld adgang til foreningens konti. Budgetter og projekter godkendes først af bestyrelsen inden igangsættelse. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning under bestyrelsesmøde, er formandens stemme afgørende. I formandens fravær, vil det være kasseren, som fungerer som stedfortræder. Projekter, arbejdsopgaver mm., der giver økonomisk eller materielt overskud tilhører foreningen.

I tilfælde af pludselig frafaldelse/fratrædelse, eller andre uforudsigelige handlinger i bestyrelsen, skal råderetten over foreningens konti samt nuværende og fremtidige beslutninger videregives til formanden alene, indtil der er blevet fundet en afløser.I tilfælde af formandsposten bliver ledig, overgives råderetten til kassereren. I tilfælde af at begge poster bliver ledige indtræder næstformanden.

Efter en post i bestyrelsen er blevet ledig, skal den besættes inden for et år, hvis man ønsker at kører foreningen videre.  

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 2 måneder efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt via e-mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 • §8. Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 • §9. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 • §10. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med ⅔ flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget, forud godkendes af min. 2/3 af bestyrelsen, og derefter fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 • §11. Opløsning

Ved opløsning af foreningen indkaldelse til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.Opløsning af foreningen kan finde sted, hvis ¾ af de fremmødte stemmer for.

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver gode velgørenhedsformål, som udvælges af bestyrelsesmedlemmerne efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 • §12. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 29.08 2016.